CHS2110 Selected Works of Classical Chinese Literature Part One

Reference Books: 

1. Zhong Guo Gu Dai Wen Xue Zuo Pin Xuan/Xu Zhongyu & Jin Qihua .Beijing: Higher Education Press,1999.

2. Zhong Guo Gu Dai Wen Xue Zuo Pin Xuan/Yu Fei .Bei Jing: Higher Education Press,2010.

3. Zhong Guo Li Dai Wen Xue Zuo Pin Xuan/Zhu Dongrun .Shanghai: Shanghai Ancient Books Publishing House,2008.

Time: 
2016.09