CHS1051 History of Chinese Literature Part Two

Reference Books: 

1. Zhong Guo Wen Xue Shi/Yuan Xingpei .Beijing: Higher Education Press,2014.

2. Zhong Guo Wen Xue Shi/Zhang Peiheng & Luo Yuming .Shanghai: Fudan University Press,2007.

Time: 
2016.09